Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

сряда, 30 август 2017 г.

Заснемане с термална камера FLIR.

"ИМИДЖ" ЕООД предлага нова услуга - заснемане с термална камера FLIR.
Цената се формира според обема работа и отдалечеността от центъра на град Варна.
Не се колебайте да ни се обадите, за да разберете подробности.

вторник, 30 май 2017 г.

Произволно тълкуване на Закона за устройство на територията (ЗУТ) от "специалисти" в община Варна.

Знаете ли, че юрист на длъжност главен юрисконсулт в отдел “Устройство на територията” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” при община Варна (дирекцията е под ръководството на заместник-кмета Христо Иванов #ТОЙ), твърди, че издаването на заповед за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, приет от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) не е задължение на кмета, а е оставено на свободната воля на административния орган. Това означава, че служителите, които трябва да изпълняват закона, не са запознати с основните му изисквания. А истината е, че в този случай кмета действа в условията на обвързана компетентност, т.е. длъжен е да одобри плана.
На прост език, това означава, че прокарания “през иглени уши” от администрацията дребен човечец, който иска да си построи една къща, в края на трънливия и скъп път по одобряване на подробен устройствен план, може да бъде спрян от един некомпетентен чиновник и да бъде изпратен от общински служител да се бори с общината в съда. И всичко това, въпреки положителното решение на същата тази община. И всичко това, със собствени средства. А общината използва за да защитава изгубена кауза с неговите пари, събрани чрез данъците.
Апропо, урегулирането на имоти е задължение на общината. Само по изключение може да се разреши частно лице да финансира такава разработка. Но редовното извинение на общинските служители е, че пари няма. Как да няма, като същия този заместник-кмет Пейчо Пейчев (#ТОЙ), който одобрява или отказва да одобри подробни устройствени планове, а в повечето случаи просто не взема решение, живее на невероятно нисък наем в общинско жилище?

На нас ни остава единствено възможността да се молим на по-висша сила и удовлетворението, че защитаваме клиентите си, въпреки някои администратори, а не с тяхна помощ...

четвъртък, 6 април 2017 г.

Промоция на геодезични услуги!

"ИМИДЖ" ЕООД обявява промоция за клиенти, които декларират, че ще си търсят правата пред административните органи по реда, предвиден в закона, без да търсят неформални методи за спазване на административните процедури и срокове.
Промоцията се състои в изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на територията на Служба по геодезия, картография и кадастър Варна (СГКК - Варна), без заплащане на аванс! Срокът на промоцията е до 31 юли 2017 г. При интерес от страна на клиентите, срокът ще бъде удължен.
Няма да плащате, преди да имате яснота, дали и как ще бъде допуснат за изработване на ПУП!
Ще ви напътстваме по всички въпроси, свързани с административното производство, включително и с тези, свързани със защита на вашите права.

сряда, 15 март 2017 г.

Обществена поръчка: “Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско, Созопол, Варна, Белослав, Бяла, Пазарджик, Плевен, Родопи, по 10 обособени позиции”.

Странното е, че вместо 95 обособени позиции, поръчката е разделена само на 10 обособени позиции. Това ще помогне на и без това мощните големи фирми да получат още едно предимство, дадено им от държавата. С обединяването на няколко населени места в една обособена позиция, се създават условия за изкуствено завишаване на изискванията за участие в търга. Тук малките и средни фирми от геодезичния бранш, нямат никакъв шанс, а имат възможности и желание за качествена работа. За новостартиращите фирми, не може да става и въпрос. Дано да не се цели ефектът с кадастралната карта и кадастралните регистри на Варна...

понеделник, 27 февруари 2017 г.

Обособяване на реални части от съсобствен поземлен имот или сграда за ползване на самостоятелни места за паркиране.

"ИМИДЖ" ЕООД изработва проекти за разпределение на правото на ползване. С такъв проект, може да се укажат ограничения в правото на ползване на определени реални части от общите части (например паркоместа в сгради или дворове). Това гарантира правото на собственика на паркомясто да го ползва, ако не е възможно обособяването на същия като отделен самостоятелен обект или поземлен имот. Обособяването на реална част от общите части може да се укаже еднозначно с определяне на граничните точки на правото на ползване, в единна за страната координатна система и без съмнения за местоположението им в пространството. Този проект се обвързва и с инвестиционния проект, одобрен от администрацията.

петък, 24 февруари 2017 г.

Предстои изработване на кадастрални карти на с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

Уважаеми клиенти,
Предстои възлагане за изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии на с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна.
Необходимо е да се означат имотните граници съобразно документите за собственост.
Ако желаете да извършим тази услуга и да ви консултираме, потърсете ни.
Бъдете активни!
Според сега действащата нормативна уредба, кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване. Освен това, данните, отразени в КККР, "са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното".