Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

четвъртък, 17 май 2018 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра


Семинарът ще се проведе на 9, 16 и 17 юни 2018 г. при продължителност от 9:45 ч. до 17:30 ч. с обедна почивка от 2 часа, в Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

9 юни 2018 г.

Лектор: д-р инж. Христо Дечев

 • Проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В темата ще се разглеждат: 
 • Често срещани грешки в кадастралната карта и отражението на тези грешки в устройственото планиране и често срещани грешки в устройствените планове и отражението им в КККР.
 • Издаване на удостоверения за съгласуване на проекти за изменение в КККР. 
 • Отразяване на влезли в сила регулационни планове в кадастралната карта и кадастралните регистри.
 • Особености при нанасяне на сгради и самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура. 
 • Обсъждане на конкретни въпроси, дискусия и търсене на решения.

Лектор: инж. Момчил Минчев

 • Точност на геодезическите мрежи с местно предназначение.
 • Избиране на методи за измерване.
 • Избиране на ГНСС инфраструктурна мрежа.
 • Често допускани грешки при извършване на геодезически измервания.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за преобразуване на регулационен план в цифров вид.

Изложение на геодезични инструменти и технологии

16 юни 2018 г.

Лектори: съдия Любомира Мотова и съдия Ирена Обретенова

 • Особености при изработване на подробни устройствени планове по чл. 16, чл. 16а, чл. 17 и чл. 22 от ЗУТ.
 • Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове. Обвързване на ПУП с ОУП.
 • Контрол на актовете по ЗУТ и ЗКИР.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Проблеми при изработване и процедиране на подробни устройствени планове и съвместна работа на проектантите с администрацията.
 • Публикуване на задължителната по ЗУТ информация на официалните страници на институциите - проблеми, последствия и решения.

Изложение на геодезични инструменти и технологии

17 юни 2018 г.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за изработване и процедиране на регулационни планове.
 • Практически съвети за инвестиционни проекти на уличната мрежа.
 • Новите изменения в чл. 16 и новият чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ - законодателни изменения и практически съвети.
 • Изработване и процедиране на подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ, в територии с влязъл в сила подробен устройствен план по чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ.
 • Изработване на подробен устройствен план по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ.
 • Връзка между качеството на геодезичната продукция и правоспособността на геодезистите, получили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” (средните техници).
 • Прилагане на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Изложение на геодезични инструменти и технологии

Подготвяне на въпроси към МРРБ по прилагане на ЗУТ, ЗКИР и подзаконовите им нормативни актове въз основа на разглежданите теми и възникналите въпроси.Такса за участие:
 • За 1 от трите дена: 80 лв./човек.
 • Общо за трите дена: 210 лв./човек.
 • Общо за трите дена, при сформирани групи от над 10 човека: 180 лв./човек.

(Върху таксата не се начислява ДДС)
Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
Получател: Камара на геодезистите в България.
(В деня на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)
Основание за плащане: "Участие в семинар м. юни 2018 г."
Моля, след плащането, изпратете трите имена на обучаващият се и данни за фактуриране на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.За участието си в семинара, участниците ще получат сертификат за придобитите знания от проведеното обучение.

сряда, 2 май 2018 г.

Заснемане с термална камера FLIR. Гредоред с тухли, камъни и плет с кал.


"ИМИДЖ" ЕООД предлага заснемане с термална камера FLIR.
Цената се формира според обема работа и отдалечеността от центъра на град Варна.
Цените започват от 5 лева с включен ДДС.
Не се колебайте да ни се обадите, за да разберете подробности.