Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

понеделник, 30 януари 2017 г.

Община Варна ще бъде най-големия продавач на недвижими имоти през 2017 г.

"ИМИДЖ" ЕООД предлага професионални консултации за установяване точното местоположение и бъдещото застрояване на обявените за продажба и наем общински имоти.
Ще Ви консултираме и за бъдещите административни процедури, съобразени с приетите изменения на нормативната уредба.
Предлагаме същата услуга и за частни имоти.

събота, 28 януари 2017 г.

Промените в Закона за устройство на територията, приети от Народното събрание на 25 януари 2017 г.

От ТУК можете да получите достъп до Закона за устройство на територията, с нанесените изменения от приетия ЗИДЗУТ.
Моля, обърнете внимание и на Преходните и заключителни разпоредби, в края на текста.
Всички проекти на подробни устройствени планове и изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, които изработваме, са съобразени, доколкото е възможно, с предстоящите промени на нормативната уредба. Опитваме се да бъдем полезни на своите клиенти и колеги, въпреки проблемите, които срещаме.

Законът все още не е обнародван. Не се предоверявайте на файла с нанесените изменения. Проверете и видеофайловете или стенограмите в архива на Народното събрание.

четвъртък, 26 януари 2017 г.

Ако не е сключен договор с проектанта, няма да може да се открие строителна площадка.

Уважаеми клиенти,
Според новите изменения в Закона за устройство на територията, "откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и договор за авторски надзор с проектанта." (бъдещата редакция на чл. 157, ал. 2 от ЗУТ). Освен това "авторския надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително." (чл. 162, ал. 2 от ЗУТ).

петък, 20 януари 2017 г.

Отразяване на подробни устройствени планове в кадастралната карта.

"ИМИДЖ" ЕООД, извършва геодезични услуги по отразяване на всички видове подробни устройствени планове (ПУП - ПРЗ, ПР, ПУР и т.н.) в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).
Работим качествено, бързо и на много добри цени.
Моля, изпратете запитване на електронния ни адрес като приложите необходимите документи или ни се обадете, за да ни попитате.


Извадка от НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

"...

Чл. 65. (1) Подробните устройствени планове (ПУП) по чл. 110 ЗУТ и техни изменения, с които се променят граници на поземлени имоти, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри с проект за изменение, без издаване на заповед.
..."

петък, 13 януари 2017 г.

Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Днес, 13 януари 2017 г., е обнародвана Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. За ваше улеснение публикуваме текста на наредбата, копиран от електронното издание на Държавен вестник. А ТУК може да прочетете наредбата в PDF-формат.
Обърнете внимание, че производствата по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които са започнали от влизане в сила на ЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), до влизане в сила на наредбата се довършват по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Обърнете внимание и на това, че започнатите, но незавършени производства по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.
Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите, които регламентират:
1. дейностите по създаване и поддържане на информационно-административната карта, регистъра към нея и процесите, свързани с тях;
2. дейностите по нанасяне на зоните на ограничения и техните изменения и по създаване на регистъра на зоните на ограничения;
3. съдържанието и начина на представяне на кадастралния регистър на недвижимите имоти при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
4. съдържанието и начина на представяне на схемите по етажи при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
5. съдържанието и начина на представяне на регистъра на геодезическата основа;
6. дейностите по създаване на регистъра на административно-териториалните и териториалните единици;
7. неприемането на проект за изменение на кадастралната карта, чийто обхват се пресича с обхвата на приет проект (чл. 77, ал. 2).