Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

четвъртък, 17 май 2018 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра


Семинарът ще се проведе на 9, 16 и 17 юни 2018 г. при продължителност от 9:45 ч. до 17:30 ч. с обедна почивка от 2 часа, в Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

9 юни 2018 г.

Лектор: д-р инж. Христо Дечев

 • Проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В темата ще се разглеждат: 
 • Често срещани грешки в кадастралната карта и отражението на тези грешки в устройственото планиране и често срещани грешки в устройствените планове и отражението им в КККР.
 • Издаване на удостоверения за съгласуване на проекти за изменение в КККР. 
 • Отразяване на влезли в сила регулационни планове в кадастралната карта и кадастралните регистри.
 • Особености при нанасяне на сгради и самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура. 
 • Обсъждане на конкретни въпроси, дискусия и търсене на решения.

Лектор: инж. Момчил Минчев

 • Точност на геодезическите мрежи с местно предназначение.
 • Избиране на методи за измерване.
 • Избиране на ГНСС инфраструктурна мрежа.
 • Често допускани грешки при извършване на геодезически измервания.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за преобразуване на регулационен план в цифров вид.

Изложение на геодезични инструменти и технологии

16 юни 2018 г.

Лектори: съдия Любомира Мотова и съдия Ирена Обретенова

 • Особености при изработване на подробни устройствени планове по чл. 16, чл. 16а, чл. 17 и чл. 22 от ЗУТ.
 • Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове. Обвързване на ПУП с ОУП.
 • Контрол на актовете по ЗУТ и ЗКИР.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Проблеми при изработване и процедиране на подробни устройствени планове и съвместна работа на проектантите с администрацията.
 • Публикуване на задължителната по ЗУТ информация на официалните страници на институциите - проблеми, последствия и решения.

Изложение на геодезични инструменти и технологии

17 юни 2018 г.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за изработване и процедиране на регулационни планове.
 • Практически съвети за инвестиционни проекти на уличната мрежа.
 • Новите изменения в чл. 16 и новият чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ - законодателни изменения и практически съвети.
 • Изработване и процедиране на подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ, в територии с влязъл в сила подробен устройствен план по чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ.
 • Изработване на подробен устройствен план по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ.
 • Връзка между качеството на геодезичната продукция и правоспособността на геодезистите, получили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” (средните техници).
 • Прилагане на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Изложение на геодезични инструменти и технологии

Подготвяне на въпроси към МРРБ по прилагане на ЗУТ, ЗКИР и подзаконовите им нормативни актове въз основа на разглежданите теми и възникналите въпроси.Такса за участие:
 • За 1 от трите дена: 80 лв./човек.
 • Общо за трите дена: 210 лв./човек.
 • Общо за трите дена, при сформирани групи от над 10 човека: 180 лв./човек.

(Върху таксата не се начислява ДДС)
Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
Получател: Камара на геодезистите в България.
(В деня на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)
Основание за плащане: "Участие в семинар м. юни 2018 г."
Моля, след плащането, изпратете трите имена на обучаващият се и данни за фактуриране на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.За участието си в семинара, участниците ще получат сертификат за придобитите знания от проведеното обучение.

сряда, 2 май 2018 г.

Заснемане с термална камера FLIR. Гредоред с тухли, камъни и плет с кал.


"ИМИДЖ" ЕООД предлага заснемане с термална камера FLIR.
Цената се формира според обема работа и отдалечеността от центъра на град Варна.
Цените започват от 5 лева с включен ДДС.
Не се колебайте да ни се обадите, за да разберете подробности.


сряда, 30 август 2017 г.

Заснемане с термална камера FLIR.

"ИМИДЖ" ЕООД предлага нова услуга - заснемане с термална камера FLIR.
Цената се формира според обема работа и отдалечеността от центъра на град Варна.
Не се колебайте да ни се обадите, за да разберете подробности.

вторник, 30 май 2017 г.

Произволно тълкуване на Закона за устройство на територията (ЗУТ) от "специалисти" в община Варна.

Знаете ли, че юрист на длъжност главен юрисконсулт в отдел “Устройство на територията” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” при община Варна (дирекцията е под ръководството на заместник-кмета Христо Иванов #ТОЙ), твърди, че издаването на заповед за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, приет от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) не е задължение на кмета, а е оставено на свободната воля на административния орган. Това означава, че служителите, които трябва да изпълняват закона, не са запознати с основните му изисквания. А истината е, че в този случай кмета действа в условията на обвързана компетентност, т.е. длъжен е да одобри плана.
На прост език, това означава, че прокарания “през иглени уши” от администрацията дребен човечец, който иска да си построи една къща, в края на трънливия и скъп път по одобряване на подробен устройствен план, може да бъде спрян от един некомпетентен чиновник и да бъде изпратен от общински служител да се бори с общината в съда. И всичко това, въпреки положителното решение на същата тази община. И всичко това, със собствени средства. А общината използва за да защитава изгубена кауза с неговите пари, събрани чрез данъците.
Апропо, урегулирането на имоти е задължение на общината. Само по изключение може да се разреши частно лице да финансира такава разработка. Но редовното извинение на общинските служители е, че пари няма. Как да няма, като същия този заместник-кмет Пейчо Пейчев (#ТОЙ), който одобрява или отказва да одобри подробни устройствени планове, а в повечето случаи просто не взема решение, живее на невероятно нисък наем в общинско жилище?

На нас ни остава единствено възможността да се молим на по-висша сила и удовлетворението, че защитаваме клиентите си, въпреки някои администратори, а не с тяхна помощ...

четвъртък, 6 април 2017 г.

Промоция на геодезични услуги!

"ИМИДЖ" ЕООД обявява промоция за клиенти, които декларират, че ще си търсят правата пред административните органи по реда, предвиден в закона, без да търсят неформални методи за спазване на административните процедури и срокове.
Промоцията се състои в изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на територията на Служба по геодезия, картография и кадастър Варна (СГКК - Варна), без заплащане на аванс! Срокът на промоцията е до 31 юли 2017 г. При интерес от страна на клиентите, срокът ще бъде удължен.
Няма да плащате, преди да имате яснота, дали и как ще бъде допуснат за изработване на ПУП!
Ще ви напътстваме по всички въпроси, свързани с административното производство, включително и с тези, свързани със защита на вашите права.

сряда, 15 март 2017 г.

Обществена поръчка: “Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско, Созопол, Варна, Белослав, Бяла, Пазарджик, Плевен, Родопи, по 10 обособени позиции”.

Странното е, че вместо 95 обособени позиции, поръчката е разделена само на 10 обособени позиции. Това ще помогне на и без това мощните големи фирми да получат още едно предимство, дадено им от държавата. С обединяването на няколко населени места в една обособена позиция, се създават условия за изкуствено завишаване на изискванията за участие в търга. Тук малките и средни фирми от геодезичния бранш, нямат никакъв шанс, а имат възможности и желание за качествена работа. За новостартиращите фирми, не може да става и въпрос. Дано да не се цели ефектът с кадастралната карта и кадастралните регистри на Варна...