Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

За нас

„ИМИДЖ” ЕООД е основана през 2005г. и е правоприемник на ЕТ " Геокарт – 69 Йоан Каратерзиян". За дейността си дружеството притежава лиценз за правоспособност в областта на кадастъра, издаден от Агенция по геодезия, картография и кадастър – по партида 1957 и удостоверение като администратор на лични данни № 210500.
Управител на фирмата е инж. Йоан Крикор Каратерзиян - Магистър, Инженер по геодезия, фотограметрия и картография. Вещо лице. Със задълбочени познания на действащото законодателство ЗУТ, ЗКИР, ЗП, ЗС, ЗОС, ЗДС, ЗВ, ЗОЗЗ, ЗООС, ЗГ, ЗУЧК, ЗСПЗЗ, ЗВСВГЗГФ и всички подзаконови нормативни актове свързани с тях и др. Вписан в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности по геодезия и кадастър по партида 1690. Член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране с № 07399 и Камара на инженерите по геодезия с № 0140.
„ИМИДЖ” ЕООД - изработване на ПУП – подробни устройствени планове;
- геодезически снимки – сгради, имоти, пътища и др.;
- трасиране – определяне граници на имоти, сгради и др.;
- попълване в Агенцията по кадастър – имоти, сгради, самостоятелни обекти;
- вертикално планиране и даване ниво за строежи;
- и много други.