Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

четвъртък, 26 януари 2017 г.

Ако не е сключен договор с проектанта, няма да може да се открие строителна площадка.

Уважаеми клиенти,
Според новите изменения в Закона за устройство на територията, "откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и договор за авторски надзор с проектанта." (бъдещата редакция на чл. 157, ал. 2 от ЗУТ). Освен това "авторския надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително." (чл. 162, ал. 2 от ЗУТ).

Няма коментари:

Публикуване на коментар