Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

петък, 24 февруари 2017 г.

Предстои изработване на кадастрални карти на с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

Уважаеми клиенти,
Предстои възлагане за изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии на с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна.
Необходимо е да се означат имотните граници съобразно документите за собственост.
Ако желаете да извършим тази услуга и да ви консултираме, потърсете ни.
Бъдете активни!
Според сега действащата нормативна уредба, кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване. Освен това, данните, отразени в КККР, "са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното".

Според техническата спецификация, ще бъде организирана разяснителна кампания и ще се изготвят графици за анкетиране и извършване на геодезичните измервания.
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създадат въз основа на получената от СГКК кадастрална информация за териториите, за които оцифреният кадастрален план отговаря по актуалност и точност на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., като с геодезически измервания се заснемат всички пресечни точки на границите на поземлените имоти (с изключение на точките с приложена регулация), променените и новите кадастрални обекти. Ще се отразят само границите на урегулираните поземлени имоти, за които регулацията е приложена. За територии, за които няма изработени кадастрални планове или съдържанието на съществуващите оцифрени кадастрални планове не отговаря на изискванията за актуалност и/или точност по чл. 82 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. както и за тези, за които няма извършена оценка на действащите кадастрални планове по чл. 82 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., кадастралната карта ще се създаде посредством геодезични измервания. Границите на поземлените имоти ще се установяват след извършване на анализ на
данните от геодезическите измервания, получените карти, планове и документи по чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и документите по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР. За имотите с приложена регулация ще се нанасят границите от регулационния план. Към урбанизираните територии ще се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище. Ще се изработват схеми на самостоятелни обекти в сгради по етажи и в съоръжения
на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти. Кадастралният регистър на недвижимите имоти ще се създава въз основа на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР. За териториите по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ се спазват изискванията на чл. 41 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
Когато при създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия се констатира несъответствие между границите на поземлените имоти в урбанизираната и неурбанизираната територия е налице явна фактическа грешка. За отстраняване на явната фактическа грешка ще се изработи карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти. Когато при създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия се констатира несъответствие между границите на поземлените имоти в урбанизираната територия и урбанизирана територия, за която вече има одобрена кадастрална карта, е налице непълнота или грешка. За отстраняване на непълнотата или грешката ще се изработи карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти. Към картата на контактната зона и списъка на засегнатите имоти ще се изработи предложение за отстраняване на несъответствията в границите на имотите в контактната зона, към което се изготвя и списък на новообразуваните имоти и на имотите или части от тях, които представляват явна фактическа грешка или непълнота или грешка.

Буди съмнение в добрите намерения на АГКК, обединяването на поръчката за няколко населени места в една обособена позиция. Това, от своя страна води до ненужно завишаване на критериите за фирмите-изпълнителки. Последното означава, че от търга отпадат малките и средните геодезични фирми. А това означава - договорки и ниско качество на кадастралните карти и кадастралните регистри. Не винаги, разбира се... Но примера с КККР на гр. Варна е налице - голяма поръчка, голяма фирма, нелегално наети подизпълнители, изключително ниско качество, спорове за собственост. Като се сложат и необжалваемостта на кадастралната карта и кадастралните регистри, в едно с големите правомощия на СГКК - Варна и занижения контрол от страна на АГКК и МРРБ, както и нищожните административно-наказателни разпоредби в Закона за кадастъра и имотния регистър, ситуацията не изглежда много розова...

Няма коментари:

Публикуване на коментар