Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

вторник, 7 март 2017 г.

Семинар по ЗУТ, ЗКИР и Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

П О К А Н А


Ви кани на организирания от нея семинар на тема:

“Устройствено планиране, кадастър и собственост, в светлината на последните промени на нормативната уредба.”
промените в ЗУТ, влезли в сила на 10.02.2017 г., свързани със ЗКИР,Семинарът ще се проведе на 11 март 2017 г., събота, в Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

Лектори:
адв. Емилия Ангелова и
доц. д-р инж. Христо Дечев


адв. Емилия Ангелова е юрист с дългогодишен опит в създаването и промяната на нормативната база, свързана с Кадастъра и имотния регистър. Участник е и в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър - ИКАР". Участник е в работните групи по изменение на ЗКИР и подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

доц. д-р инж. Христо Дечев е доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. Участник в работни групи по изменения в нормативната уредба по кадастъра.

Семинарът ще протече при следния дневен ред:

9:15 - 9:45 - Регистрация.

9:45 - 10:00 - Въведение.

10:00 - 12:00 - Семинар І част.

12:00 - 13:00 - Почивка и изложение на геодезични инструменти.

13:00 - 15:00 - Семинар ІІ част.

15:00 - 15:30 - Почивка.

15:30 - 16:30 - Дискусия по разглежданите въпроси.

16:30 - 17:30 - Изложение на геодезични инструменти.

  • Такса за участие: 70 лв. (Върху таксата няма да се начислява ДДС)
  • Получател: Камара на геодезистите в България.
  • Основание за плащане: Участие в семинар по ЗУТ на 11.03.2017 г.
  • Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
(В деня на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)
  • Срок за плащане:  07 март 2017 г.
  • Моля, след плащането, изпратете трите имена на обучаващият се и данни са фактуриране на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси:

Съорганизатор на семинара е “ИМИДЖ” ЕООД, гр. Варна.

За участието си в семинара, участниците ще получат сертификат за придобитите знания от проведеното обучение.


инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България


гр. Варна, 10 февруари 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар